Griechische und lateinische Philologie
print


Navigationspfad


Inhaltsbereich

Publikationen

1. Selbständige Publikationen

 • Porphyrii Sententiae ad intelligibilia ducentes, ed. E. L., Leipzig 1975 (Bibliotheca Teubneriana) (LXXVIII, 89 S.)
 • Κατάλoγoς χειρoγράφωv τῆς Βατoπεδινῆς Σκήτης Ἁγίoυ Δημητρίoυ (Katalog der Handschriften der Skete Hagiu Demetriu, Vatopedi; zusammen mit E. Litsas) (Catalogi codicum Graecorum montis Athonis 1), Thessaloniki 1978 (133 S.)
 • Die Bischofslisten des VII. Ökumenischen Konzils (Nicaenum II), Bayerische Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Abhandlungen N.F. 124, München 2004 (88 S.)
 • Katalog der griechischen Handschriften des Athosklosters Vatopedi. Band I: Codices 1-102 (Catalogi codicum Graecorum montis Athonis 2), Thessalonike 2006 (508 S., CD mit 374 Abb.)
 • Concilium universale Nicaenum secundum: Concilii Actiones I-III, ed. E. L. (Acta Conciliorum Oecumenicorum ser. II, vol. III, pars I), Berlin/New York 2008 (LXXIV, S. 1-281)
 • Concilium universale Nicaenum secundum: Concilii Actiones IV-V, ed. E. L. (Acta Conciliorum Oecumenicorum ser. II, vol. III, pars II), Berlin/Boston 2012 (XXXV, S. 282-599)
 • Concilium universale Nicaenum secundum: Concilii Actiones VI-VII. Tarasii et synodi epistulae. Epiphanii sermo laudatorius. Canones. Tarasii epistulae post synodum scriptae. Appendix Graeca (Acta Conciliorum Oecumenicorum ser. II, vol. III, pars III), ed. E. L. adiuvante U. Dubielzig. Indices confecit G. Duursma, Berlin/Boston 2016 (XXXI, S. 600-1146)

2. Herausgeberschaft

 • Ernst Vogt, Literatur der Antike und Philologie der Neuzeit. Ausgewählte Schriften, hrsg. von E. L. (Beiträge zur Altertumskunde 313), Berlin/Boston 2013 (XII, 616 S.)

3. Beteiligung an Sammelpublikationen und Buchbeiträge

 • Ἡ βιβλιoθήκη καί τά χειρόγραφά της, in: Ἱερά Μεγίστη Μoνή Βατoπαιδίoυ. Παράδoση – Ἱστoρία – Τέχνη, Τόμoς Β´, Ἅγιoν Ὄρoς 1996, S. 562-574 und 672-677 (gleichzeitig erschienene englische Fassung: The Library of Vatopaidi and its Manuscripts, in: The Holy and Great Monastery of Vatopaidi. Tradition – History – Art, Athos 1998, Bd. II, S. 562-574 und 672- 677)
 • Concilium Nicaenum II (787), Horos und Kanones (Einleitung und kritische Edition; zusammen mit B. Uphus), in: Corpus Christianorum. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, ed. G. Alberigo, I: The Oecumenical Councils. From Nicaea I to Nicaea II, Turnhout 2006, S. 295-345
 • Concilium Constantinopolitanum 920, Tomus Unionis (Einleitung und Edition), in: Corpus Christianorum. Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta, ed. G. Alberigo / A. Melloni, IV/1: The Great Councils of the Orthodox Churches. Decisions and Synodika. From Constantinople 861 to Constantinople 1872, ed. A. Melloni / D. Dainese, Turnhout 2016, S. 41-51
 • The Bilingual Inscription in the Bema and the Conciliar Inscriptions in the Nave. A new edition, in: B. and G. Kühnel, The Church of the Nativity in Bethlehem. The Crusader Lining of an Early Christian Basilica, Regensburg 2019, S. 145-165 (gleichzeitig erschienene deutsche Fassung: Die zweisprachige Inschrift im Bema und die Konzilsinschriften im Mittelschiff. Eine neue Edition, in: B. und G. Kühnel, Die Geburtskirche in Bethlehem. Die kreuzfahrerzeitliche Auskleidung einer frühchristlichen Basilika, deutsch von A. Fliedner, Regensburg 2019, S. 159-180)

   

4. Aufsätze, Lexikonartikel  und Kongressbeiträge

 • Zum Schicksal der griechischen Handschriften des Doktor Micón, Κληρoνoμία 4, 1972, S. 119-130
 • Eine unbekannte Basiliushandschrift des Klosters Iviron (mit einem Anhang zu den Basiliushandschriften des Klosters Vatopedi), Κληρoνoμία 5, 1973, S. 375-384
 • Kodikologisches zur Handschrift Vatopedi 236, Κληρoνoμία 5, 1973, S. 327-329
 • Zum Verständnis von Basilius' Schrift Ad adolescentes, Zeitschrift für Kirchengeschichte 90, 1979, S. 221-241
 • Proklos und die Form des philosophischen Kommentars, in: Proclus. Lecteur et interprète des anciens (Actes du colloque international du CNRS, Paris 2-4 octobre 1985), ed. par J. Pépin et H. D. Saffrey, Paris 1987, S. 1-20
 • Die Handschriftenproduktion in den Athosklöstern bis 1453, in: Scritture, libri e testi nelle aree provinciali di Bisanzio (Atti del seminario di Erice, 18-25 settembre 1988), a cura di G. Cavallo, G. De Gregorio e M. Maniaci, Spoleto 1991, S. 25-78
 • Νεώτερες ´Ερευνες στις βιβλιoθήκες τoυ Αγίoυ ´Ορoυς. Απoτελέσματα και συμπεράσματα, in: Διεθνὲς Συμπόσιo ‚Τὸ ῞Αγιoν ῎Ορoς. Χθές – σήμερα – αὔριo‘, Θεσσαλoνίκη 29 ᾿Οκτωβρίoυ - 1 Νoεμβρίoυ 1993 (Μακεδoνικὴ Βιβλιoθήκη 84), Thessaloniki 1996, S. 157-165
 • Zwei Flavius-Josephus-Handschriften des Athosklosters Vatopedi (Vatop. 386 und 387), Rheinisches Museum 139, 1996, S. 295-307
 • Art. ‚Vatopedi‘, in: Lexikon des Mittelalters VIII (1997), Sp. 1432-1433
 • Studien zur Überlieferung der Akten des VII. Ökumenischen Konzils: Der Brief Hadrians I. an Konstantin VI. und Irene (JE 2448), Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 53, 1997, S. 1-43
 • Von der Handschrift zum Druck: Die Akten des Nicaenum II in der Editio Romana von 1612, Annuarium Historiae Conciliorum 30, 1998, S. 328-370
 • Βιβλιoθήκη και βιβλιoγράφoι της μoνής Βατoπεδίoυ στo πρώτo μισό τoυ 14oυ αιώνα. Η περίπτωση τoυ Καλλίστoυ, in: Iερά Μoνή Βατoπεδίoυ. Iστoρία και Τέχνη (Εθνικόν Ίδρυμα Ερευνών. Iνστιτoύτo Βυζαντινών Ερευνών. Αθωνικά Σύμμεικτα 7), Athen 1999, S. 107-127
 • Die Schenkung des Kaisers Johannes VI. Kantakuzenos an das Kloster Vatopedi und die Schreibzentren Konstantinopels im 14. Jahrhundert, in: Acts. XVIIIth International Congress of Byzantine Studies. Selected Papers: Moscow, 1991. Vol. IV: Literature, Sources, Numismatics and History of Science, ed. I. Ševčenko and G. G. Litavrin (Byzantine Studies / Études Byzantines, New Series, Supplementum 4), Shepherdstown WV 1996 [2000], S. 155-167
 • Handschriften und Bibliotheken im Spiegel der Akten des VII. Ökumenischen Konzils (787), in: I manoscritti greci tra riflessione e dibattito. Atti del V colloquio internazionale di paleografia greca (Cremona, 4-10 ottobre 1998), a cura di G. Prato (Papyrologica Florentina 31), Firenze 2000, Bd. 1, S. 47-63
 • Das Geschenk des Kaisers Manuel II. an das Kloster Saint-Denis und der ‚Metochitesschreiber‘ Michael Klostomalles, in: ΛIΘΟΣΤΡΩΤΟΝ. Studien zur byzantinischen Kunst und Geschichte. Festschrift für Marcell Restle, hrsg. von B. Borkopp und Th. Steppan, Stuttgart 2000, S. 155-165
 • „Falsata Graecorum more“? Die griechische Version der Briefe Papst Hadrians I. in den Akten des VII. Ökumenischen Konzils, in: Novum Millenium. Studies on Byzantine history and culture dedicated to Paul Speck 19 December 1999, ed. by C. Sohde and S. Takács, Aldershot 2001, S. 213-229
 • Die Überlieferung und Rezeption des VII. Ökumenischen Konzils (787) in Rom und im lateinischen Westen, in: Roma fra oriente e occidente. 19-24 aprile 2001 (Settimane di studio del Centro Italiano di studi sull'alto medioevo XLIX), Spoleto 2002, vol. II, p. 1053-1099
 • Βιβλιoγράφoι και βιβλιoγραφικά εργαστήρια στo ´Αγιoν ´Ορoς κατά την επoχή των Παλαιoλόγων, in: Η Μακεδoνία κατά την επoχή των Παλαιoλόγων, Θεσσαλoνίκη 14-20 Δεκεμβρίoυ 1992 (Β´ Διεθνές Συμπόσιo για τη Μακεδoνία), Thessaloniki 2002, S. 143-172
 • Vermißt und gefunden. Zwei Texte des Sophronios von Alexandria zur Bilderverehrung, die Akten des VII. Ökumenischen Konzils und eine Patriarchatsurkunde des 11. Jh. in einem griechischen Codex aus dem Besitz des Nikolaus von Kues (Harleianus 5665), Römische Historische Mitteilungen 45, 2003, S. 159-180
 • Νέα στoιχεία σχετικά με τoν Θεσσαλoνικέα γραφέα και διακoσμητή χειρoγράφων Θεόδωρo Αγιoπετρίτη, in: Β´ Διεθνές Συμπόσιo. Βυζαντινή Μακεδoνία. Δίκαιo, θεoλoγία, φιλoλoγία. 26-28 Νoεμβρίoυ 1999 (Μακεδoνικική βιβλιoθήκη 95), Thessaloniki 2003, S. 85-105
 • Stand und Perspektiven der Edition der Konzilsakten des Frühen Mittelalters (692-880) in den ‚Acta Conciliorum Oecumenicorum‘, Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento (Jahrbuch des italienisch-deutschen historischen Instituts in Trient) 29, 2003 [2004], S. 421-436
 • Georgios Bullotes, Michael Klostomalles und die byzantinische Kaiserkanzlei unter Andronikos II. und Andronikos III. in den Jahren 1298-1329, in: Lire et écrire à Byzance, ed. par B. Mondrain (Collège de France – CNRS Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance, Monographies 19), Paris 2006, S. 33-48
 • Johann Albert Fabricius und der 'Codex Mavrocordati'. Ein Beitrag zur Überlieferungs- und Editionsgeschichte der Demonstratio evangelica des Eusebios von Kaisareia, Byzantinische Zeitschrift 99, 2006, S. 515-522
 • Johannes Kantakuzenos und die Produktion von Luxushandschriften in Konstantinopel in der frühen Palaiologenzeit, in: Actes du VIe Colloque International de Paléographie Greque, Drama 21-27 septembre 2003, ed. par B. Atsalos et N. Tsironi (Vivlioamphiastis – Annexe 1), Athen 2008, Bd. I, S. 133-156
 • Die Akten des Nicaenum II in der kanonistischen Überlieferung, in: Quellen zur Byzantinischen Rechtspraxis. Aspekte der Textüberlieferung, Paläographie und Diplomatik. Akten des internationalen Symposiums Wien, 5.-7. 11. 2007, hrsg. von Ch. Gastgeber (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse. Denkschriften, 413. Band = Veröffentlichungen zur Byzanzforschung 25), Wien 2010, S. 81-88
 • Beobachtungen zu den patristischen Corpora in der Schenkung des Johannes Kantakuzenos an das Kloster Vatopedi und ihren Vorlagen, in: A. Berger, S. Mariev, G. Prinzing, A. Riehle (Hrsg.), Koinotaton Doron. Das späte Byzanz zwischen Machtlosigkeit und kultureller Blüte (1204-1461) (Byzantinisches Archiv 31), Berlin/Boston 2016, S. 87-99
 • Die neue Edition der Akten des Nicaenum II. Reflexionen des Editors, in: Konzilien und kanonisches Recht in Spätantike und frühem Mittelalter. Aspekte konziliarer Entscheidungsfindung, hrsg. von W. Brandes, A. Hasse-Ungeheuer und H. Leppin (Forschungen zur byzantinischen Rechtsgeschichte. Neue Folge, Band 2), Berlin/Boston 2020, S. 305-313

5. Rezensionen (Auswahl)

 • „P. Kostaras, Der Begriff des Lebens bei Plotin“, Archiv für Geschichte der Philosophie 56, 1974, S. 194-199
 • „Porphyre, De l'abstinence, tome I, ed. J. Bouffartigue et M. Patillon“, Gnomon 51, 1979, S. 321-333
 • „L. Polites / M. I. Manusakas, Συμπληρωματικoὶ κατάλoγoι χειρογράφων Ἁγίoυ ῎Ορoυς“ und „L. Polites, Παλαιογραφικὰ ἀπὸ τὴν Ἤπειρο“, Byzantinische Zeitschrift 73, 1980, S. 59-64
 • „P. Eleuteri, Storia della tradizione manoscritta di Museo“, Anzeiger für die Altertumswissenschaft 40, 1987, S. 15-18
 • „C. J. Lorrain, Die Sentenzen des Porphyrios“, Gnomon 61, 1989, S. 665-672
 • „Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften, Band 5, 1.2. Oxford College Libraries, von Irmgard Hutter“, Südost-Forschungen 58, 1999, S. 424-427

 


Servicebereich